BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK.

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
1. A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének adatai  
2. A  BSzSz  szervezete  
3. A BSzSz tisztségviselői, képviselet, aláírási jogosultság
4. A BSzSz ellenőrzési rendszere

II. KÜLÖNÖS RÉSZ
1. Az elnökség ügyrendje
2. A titkárság ügyrendje


I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
1.  A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK ADATAI  
1.1. A Szervezet neve:   Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (BSZSZ)

1.2. A BSZSZ székhelye:   1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. VIII: emelet

1.3. A BSZSZ jogállása

A BSZSZ egyesületi formában működő önálló jogi személy.
A BSZSZ önállóságát, függetlenségét, önkormányzó és önszabályozó jellegét kizárólag a tőkepiacról szóló törvény rendelkezése szerinti szervek, illetve eljárások korlátozhatják.

1.4. A BSZSZ törvényességi felügyeleti szerve

Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma: 7731

1.5. A BSZSZ tagjai

A BSZSZ Alapszabályában megjelölt alapítók és az Alapszabály rendelkezéseinek megfelelően mindenkor csatlakozók, amennyiben tagsági viszonyuk az Alapszabályban említett bármely módon nem szűnt meg.

1.6. A BSZSZ adószáma:    18087671-1-41

1.7. A BSZSZ statisztikai számjele:  18087671-9199-529-01

1.8. A BSZSZ banki számlájának pénzforgalmi jelzőszámai

- Működési- és Gazdálkodási számla:

Forint számla:  13700016-03113015
 

2. A  BSZSZ  SZERVEZETE  

2.1. Közgyűlés

A BSZSZ alapszabálya szerint a legfőbb döntéshozatali szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés hatáskörét, a szavazati jog gyakorlásának módját és a szavazás rendjét az alapszabály V. fejezetének 1.1.-1.5.  pontja tartalmazza.

  2.2. Elnökség

A közgyűlések közötti időszakban a BSZSZ működését az Elnökség irányítja. Az Elnökség létszámát, megválasztásának módját, hatáskörét és határozatképességét, valamint a határozathozatal módját az alapszabály V. fejezetének 2.1-2.2. pontja szabályozza. Az Elnökség ügyrendjét a jelen SZMSZ különös része tartalmazza.

2.3. Titkárság

Az Alapszabály 3.1.1. pontja értelmében az Elnökség erre vonatkozó döntése alapján  BSZSZ operatív feladat ellátására saját ügyintéző szervezetet, Titkárságot hozhat létre. A Titkárság létrehozása és működésének felügyelete az Elnökség feladata.
A Titkárság ügyrendjét a jelen SZMSZ különös része tartalmazza.
 
3. A BSZSZ TISZTSÉGVISELŐI, KÉPVISELET, ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁG

3.1. A BSZSZ tisztségviselői

a.) az Elnökség elnöke, elnök-helyettese , tagjai,

b.) az Elnökség erre vonatkozó döntése alapján az ügyvezető,

3.2. A BSZSZ képviselete

3.2.1 A Szövetséget a bíróság,  más hatóságok és harmadik személyek előtt a Szövetség Elnöksége nevében az Elnökség elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese önállóan, illetve bármelyik két elnökségi tag együttesen képviseli.

3.2.2. Az  ügyvezető (főtitkár) jogosult

a/ az Elnökség erre vonatkozó felhatalmazása esetén a hatóságoknál és más szerveknél a BSZSZ nevében fellépni, eljárni és képviselni a szövetségen belül a Szövetség tevékenységi körébe tartozó kérdésekben kialakított álláspontokat, illetve jogosult azokat aláírásával ellátott levélben eljuttatni a hatóságokhoz és más érintett szervekhez;

b/ a Titkárság nevében eljárni az SZMSZ-ben meghatározott feladatkörben és megtenni a Titkárság eredményes működéséhez szükséges intézkedéseket;

c/ a Szövetség tagvállalkozásaitól a saját, a Szövetség vagy az Elnökség nevében bekérni:

 • az érdekvédelmi illetve érdekérvényesítő tevékenység ellátásához szükséges információkat, vagy állásfoglalásokat,
 • befektetési szolgáltatási tevékenységeket és azokat kiegészítő szolgáltatási tevékenységeket végzőket érintő kérdésekben a Szövetség közös álláspontjának kialakításához szükséges véleményeket;

d/ az Elnökség erre vonatkozó felhatalmazása esetén a Szövetség nevében kapcsolatot tartani külföldi társszervekkel, illetve az értékpapír-kereskedelmi és egyéb befektetési vállalkozási tevékenységekhez kapcsolódó külföldi intézményekkel.


3.2.3. A vezető tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában végzik, azzal, hogy az Elnökség döntése alapján az ügyvezető díjazásra/bérre jogosult a vele való jogviszonytól függően.

3.3. Aláírási jogosultság

3.3.1. A BSZSZ nevében az elnök és az elnök akadályoztatása esetén az elnök-helyettes önállóan, bármelyik két elnökségi tag együttesen jogosult aláírni korlátozás nélkül bármilyen ügyben.3.3.2. Elnökségi tag, továbbá az erre a képviseletre jogosult személy(ek) által felhatalmazott személy az ügyek meghatározott körében önállóan jogosult aláírni, ha erre az Elnökségtől felhatalmazást kapott.

3.3.3. A BSZSZ folyószámláját vezető banknál történő rendelkezés tekintetében a bank előírásai az irányadók, az aláírás érvényességéhez az aláírásnak a banknál történő bejelentése szükséges.

4. A BSZSZ ELLENŐRZÉSI RENDSZERE  

A BSZSZ ellenőrzési rendszere a képviseleti tevékenység tekintetében tagi- a gazdálkodási tevékenység tekintetében gazdasági ellenőrzésből áll.

A tagi ellenőrzést a tagok a Közgyűlés útján gyakorolják.

A gazdasági tevékenység tekintetében az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés által választott könyvvizsgáló és a Közgyűlés erre vonatkozó határozata alapján az Alapszabályban meghatározottak szerint a pénzügyi ellenőrző bizottság útján gyakorolják az ellenőrzést.


II. KÜLÖNÖS RÉSZ  

1. AZ ELNÖKSÉG ÜGYRENDJE

1.1. Az Elnökség feladatai  

1.1.1. Az Elnökség a BSZSZ ügyvezető testülete, amely két közgyűlés között irányítja a BSZSZ tevékenységét. Az Elnökség alakuló ülésén megválasztja elnökét és elnök-helyettesét.

1.1.2. Az Elnökség alapvető feladata hogy a BSZSZ érdekképviseleti és szolgáltatási tevékenységét folyamatosan, és hatékonyan lássa el. Ennek érdekében az Elnökség feladata a BSZSZ szabályzatainak megalkotása, valamint a BSZSZ tagjai számára adott ajánlások kidolgozása és Közgyűlés elé terjesztése , valamint az elfogadott ajánlások betartásának folyamatos figyelemmel kísérése.

1.1.3. Az Elnökség a közgyűlések közötti időszakban jogosult és köteles a tagok érdekképviseletének folyamatos biztosítása érdekében a szükséges intézkedéseket a BSZSZ nevében saját felelősségére és kellő gyorsasággal megtenni.

1.1.4. Az Elnökség feladata az érdekképviseleti és szolgáltatási tevékenység ellátása érdekében a megfelelő munkaszervezet (Titkárság) felállítása és a működés folyamatos ellenőrzése.

1.1.5. Az Elnökség irányítja és felügyeli a BSZSZ gazdálkodását.

1.1.6. Az Elnökség az ügyvezetést a mindenkori hatályos jogszabályok, a BSZSZ Alapszabálya és ezen Ügyrend rendelkezései szerint gyakorolja.

1.1.7. Az Elnökség általános tevékenységi körében az alábbi feladatokat végzi:

 • szakmai munka irányítása és felügyelete;
 • gazdálkodás irányítása, felügyelete;
 • Közgyűlés összehívása és határozatok végrehajtása, végrehajtatása;
 • kapcsolattartás a tagokkal;
 • az elnökségi belső munkamegosztás kialakítása;
 • tagfelvételre vonatkozó javaslatok előterjesztése;
 • tag kizárásának kezdeményezése vagy figyelmeztetése etikai vétség esetén;
 • tag kilépése esetén szükséges intézkedések megtétele;
 • Szövetség szervezetének ki- és átalakítása;
 • külön (külső) szakértői megbízások kiadása;
 • a BSZSZ szakmai álláspontjának véglegesítése és képviselete;
 • bizottságok felállítása
 • Titkárság felállítása és működésének ellenőrzése
 • Ügyvezető kinevezése, visszahívása, munkáltatói/utasítási jogok gyakrolása
 • Szövetséggel munkaviszonyban/megbízási viszonyban állók feletti munkáltatói/utasítási jog    gyakorlása.

1.2. Az elnökségi ülések eljárási rendje

1.2.1. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente egy alkalommal tart ülést.

1.2.2. Az Elnökség üléseit az elnök vagy az ügyvezető, illetve az elnök távollétében az alelnök hívja össze.

1.2.3. Az Elnökséget minden esetben össze kell hívni, ha valamely fontos kérdés eldöntése céljából annak összehívását kéri:

 • az Elnökség elnöke, az elnök távollétében az elnök-helyettes
 • az Elnökség tagjainak legalább egyharmada
 • az ügyvezető.

1.2.4. Az elnökségi ülésekre szóló meghívót, a javasolt napirendi pontokat és az ehhez tartozó írásos anyagokat az ülést megelőző 2 nappal, déli 12 óráig valamennyi elnökségi tag részére kézbesíteni kell. Ennek biztosítása az Elnökség elnökének és az ügyvezető igazgatónak feladata.

1.2.5. Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak fele, de legalább két tag jelen van.

1.2.6. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az SZMSZ megváltoztatásához az elnökségi tagok kétharmados jelenléte mellett a jelenlévők kétharmados szótöbbsége szükséges.

1.3.  Az Elnökség által létrehozott bizottságok, szakmai referensi rendszer

1.3.1. Az Elnökség egyes feladatok elvégzésére írásos határozattal szakmai bizottságokat hozhat létre.

Az Elnökség szakmai megfeleléssel, valamint az etikai ügyekkel kapcsolatos tevékenységei.

A szakmai megfeleléssel kapcsolatos kérdések, valamint etikai ügyek kivizsgálására indítványt tehet az Elnökség bármely tagja és a BSZSZ tagszervezete. Az indítvány alapján az Elnökség által határozattal kijelölt 3 elnökségi tagból álló ad hoc bizottság jár el.

A bizottsági tagok az elnökségi megbízás alapján végzik a meghallgatásokat, a szükséges vizsgálatokat és fogalmaznak meg határozati javaslatokat.

Bizottság létrehozását bármely tag indítványozhatja, az alábbi kérdésekben:

 • az elvárt szakmai színvonaltól való eltérés (ügyfél-vagyonkezelés, nagyarányú vagyonvesztés,     likviditási probléma, szakmai problémák miatt súlyos vagy többszöri főhatósági vagy tőzsdei     szankció);
 • tag más BSZSZ tagokkal szembeni tisztességtelen üzleti magatartásának gyanúja;
 • tag ügyfelekkel kapcsolatos etikátlan üzleti magatartása;
 • tag alkalmazottjával, tisztviselőjével kapcsolatos etikai probléma miatt;
 • elnökségi taggal vagy BSZSZ tisztviselővel kapcsolatos etikai probléma miatt.

Az Elnökség a vizsgálatot lefolytató bizottság javaslata alapján kialakítja véleményét és a tagság képviseletében határozatot hoz, vagy felkéri a bizottságot a vizsgálat kiegészítésére. Az Elnökség írásbeli figyelmeztetést alkalmazhat vagy jogosult a BSZSZ Alapszabálya IV. fejezetének 2.2 pontja szerinti kizárást kezdeményezni.
Az Elnökség dönt arról, hogy az etikai vétséggel kapcsolatos határozatot csak az érintetteknek, a tagságnak, vagy esetlegesen a BÉT Etikai Bizottságának is megküldi.

1.3.1.1. Etikai vétség vagy szakmai hiányosság felmerülésének gyanúja esetén a BSZSZ tagszervezetének vagy elnökségi tagnak a kezdeményezésére az Elnökség 3 elnökségi tagból álló adhoc bizottságot hoz létre.
Az érintett tagszervezet vezetője, vagy a vezető által kijelölt munkatársa köteles válaszolni a bizottság kérdéseire és átadni a kért információkat. A kötelezettség nem terjed ki az értékpapír titoknak vagy a meghallgatott tagszervezet üzleti titkának minősülő információkra.
A bizottság a meghallgatások és az írásos információk alapján javasolhatja az elnökségnek, hogy

 • a vizsgálat alá vont tagszervezet figyelmét hívja fel a hiányosságra,
 • alkalmazzon írásos figyelmeztetést vagy
 • kezdeményezze a Közgyűlésnél a kizárást.

A bizottsági meghallgatásokon elhangzottakat, a kapott információkat, illetve az elnökség intézkedését a bizottság és az elnökség tagjai kötelesek bizalmasan kezelni.
 
1.4. Az Elnökség szakmai munkával kapcsolatos tevékenységei
Az Elnökség szakmai munkáját szakmai referensi rendszerben végzi. A gyorsabb és rugalmasabb ügyvitel érdekében az Elnökség az egyes ügycsoportok ellátására szakmai referenseket is kijelölhet. A referensek feladata – Titkárság esetén a Titkársággal közreműködve - az egyes témakörökben felmerült ügyek figyelemmel kísérése és indítványok megtétele az Elnökség részére ( pl. szakértő bevonásának, hatóság megkeresésének, közös tagi nyilatkozat kiadásának indítványozása stb.)
A referensekhez rendelt főbb témakörök:

 • jogi, jogszabály alkotási véleménynyilvánítás, állásfoglalás kialakítása, stb.;
 • adó, államigazgatás, felügyeleti és hatósági díj kérdések;
 • szakmai szervezetekkel és főhatóságokkal, politikai szervekkel való kapcsolattartás;
 • nemzetközi kapcsolattartás;
 • gazdálkodás, költségvetés;
 • piaci, és etikai témák;
 • oktatási (minősítő) referens;
 • tagi felvétel;
 • PR tevékenység.

A referensek feladata, hogy az adott témakörben jelentős ügyekben az Elnökséget tájékoztassák és állásfoglalásának kialakítására, illetve a szükséges intézkedések megtételére felkészítsék – Titkárság esetén azzal együttműködve.

1.5. A házipénztár kezelése

1.5.1. Az Elnökség nevében az elnök, az elnök-helyettes önállóan vagy két elnökségi tag együttesen engedélyezhet a házi pénztárból kifizetést.

1.6. Elnökségi asszisztens

Az Elnökség a Szövetség ügyviteli munkájának ellátása és operatív munkájának segítése érdekében Elnökségi asszisztenst bízhat meg/alkalmazhat.
Titkárság felállítása esetén az Elnökségi asszisztens és az ügyvezető feladatait együttműködve látja el.

  2. A TITKÁRSÁG ÜGYRENDJE

2.1. Amennyiben az Elnökség döntése alapján Titkárság felállítására kerül sor, a Titkárság a Szövetség működésének folyamatosságát biztosítani hivatott, a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján, a határozatok végrehajtására és más, operatív feladatok ellátására létrehozott ügyintéző szervezet.

Amennyiben Titkárság felállítására nem kerül sor vagy az Elnökség a Titkárságot megszünteti, az ügyvezető feladatait az elnök, akadályoztatása esetén az elnök-helyettes, míg a Titkárság által ellátandó egyéb ügyviteli feladatokat és operatív munkát segítő feladatokat az Elnökségi asszisztens látja el.

A Titkárság az Elnökség felügyelete és ellenőrzése alatt működik, és a Közgyűlés által jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik.

2.2. A Titkárságot az ügyvezető irányítja. Az ügyvezető felett – a jogviszonytól függően a munkáltatói vagy utasítási jogokat az Elnökség gyakorolja. A Titkárság többi alkalmazottja, megbízottja felett is a munkáltatói/utasítási jogok gyakorlására az Elnökség jogosult, amely e jogát részben vagy egészben az ügyvezetőre ruházhatja át.

Az ügyvezető jogosult a főtitkári cím viselésére.

2.3. A Titkárság alapvető feladata, hogy biztosítsa a folyamatosságot a Szövetség működésében. Ennek érdekében a következő feladatokat látja el:

a/ előkészíti a Közgyűlést és az Elnökségi üléseket, elvégzi az ezzel kapcsolatos technikai és adminisztrációs feladatokat – beleértve az összehívás megszervezését és a Közgyűléssel/Elnökségi üléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat is;

b/ együttműködik a szakmai referensekkel a témakörükben felmerült ügyek gondozása, javaslatok kidolgozása tekintetében;

c/ előkészíti az Elnökség részére az új tagok felvételére vonatkozó előterjesztés tervezetét, és gondoskodik arról, hogy a tagfelvételi kérelem elbírálásához szükséges okiratok megfelelő formában és tartalommal rendelkezésre álljanak;

d/ gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség és annak bizottságai által tárgyalt ügyek dokumentálásáról és az iratok nyilvántartásáról; ezen belül gondoskodik arról, hogy a Közgyűlés és az Elnökség üléseinek jegyzőkönyvei az ülést követő legfeljebb 8 munkanapon belül elkészüljenek, a jegyzőkönyvek, aláírásukat követően kiküldésre kerüljenek az érintetteknek, a jegyzőkönyvek és a határozatok oly módon kerüljenek nyilvántartásra, hogy azok bármikor rendelkezésre álljanak.

e/ vezeti a következő nyilvántartásokat:

 • közgyűlési jegyzőkönyvek és határozatok;
 • az elnökségi ülések jegyzőkönyvei és határozatai;
 • a Titkárságra érkezett vagy a Titkárság által kezdeményezett ügyek nyilvántartása;
 • a tagok által beküldött jelentések;

f/ tájékoztatja a Szövetség tagjait a fontosabb közérdekű eseményekről.

g/ ellátja az Elnökség és/vagy a Közgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat.

 

2.4. A főtitkár feladatai
2.4.1. Kapcsolatot tart:

 • a törvényhozókkal (országgyűlési képviselők, bizottságok, politikai pártok vezetői stb.);
 • a minisztériumok és más hatóságok vezetőivel és vezető beosztású munkatársaival;
 • a szakmai felügyeletekkel;
 • az érdekvédelmi és más civil szervezetekkel, a befektetési szolgáltatási piac és tőkepiac más hazai    szereplőivel;
 • a külföldi diplomáciai képviseleteink vezetőivel és más országok budapesti diplomáciai    képviseleteinek, valamint gazdasági kérdésekkel foglalkozó egyéb képviseleteinek vezető    munkatársaival;
 • néhány fontosabb országban működő, a befektetési szolgáltatásokat nyújtó érdekképviseletét ellátó    szervezettel;
 • a hazai és a külföldi sajtó képviselőivel.

2.4.2. Segíti:
- az Elnökség által létrehozott szakmai bizottságok működését;
- a szakmai referensek munkáját.

2.4.3. A tagoktól vagy külső szervektől érkező beadványok esetén a tartalmuktól függően:

 • érdemi választ ad, amelyet megelőzően szükség szerint konzultál az elnökkel vagy az Elnökségnek    a téma gondozásával megbízott tagjával, illetve az Elnökség által a kérdéses témában megbízott    szakértővel, vagy
 • javaslatával együtt az Elnökség elé terjeszti azt állásfoglalásra.

2.4.4. Részt vesz a Szövetség tevékenységével kapcsolatos állásfoglalások kialakításában, és képviseli azokat külső szervek előtt, illetve a Szövetség tagjainál.

2.4.5.Bekapcsolódik a jogalkotási és szabályozási munkákba, az Elnökségtől kapott felhatalmazás alapján vagy az Elnökség nevében az érvényes szabályozás megváltoztatását kezdeményezi.

2.4.6. Az Elnökség erre vonatkozó felhatalmazása alapján PR tevékenységet folytat és annak keretében napi munkája során minden alkalmat felhasznál, hogy ismertesse a Szövetség törekvéseit és célkitűzéseit.

Budapest, 2013. május 30.

 

Cselovszki Róbert
elnök

 

go top