ETIKAI KÓDEX

A Befektetési Szolgáltatók Szövetségének (a továbbiakban: Szövetség) csak magas szakmai és erkölcsi színvonalú befektetési szolgáltató lehet a tagja. A Szövetség mindent elkövet, hogy a Szövetséghez tartozás a szakmai tudás mellett egyben kiemelkedő erkölcsiséget és etikai szintet is jelentsen. Ennek megalapozása, az eddig elért eredmények fenntartása és további javítása érdekében dolgozta át a Szövetség a megalakulásakor elfogadott Etikai Kódexét, pontosította követelményeit és eljárási rendjét. Jelen Etikai Kódex (a továbbiakban: Kódex) a Szövetség Alapszabályának kiegészítő, szerves része.

I. FEJEZET

A Kódex célja

1.§.

/1/        A Szövetség célja tagjai körében a befektetői, illetve a befektetési szolgáltatási tevékenység tisztaságának biztosítása, az üzleti kockázatok megfelelő keretek között tartása, és az, hogy az üzleti tevékenység - a jogszerű és indokolt nyereségérdekeltséghez fűződő érdekek elismerése mellett - tisztességes versenyfeltételek között folyjék.

/2/        A Szövetség a Kódex megalkotásával azt kívánja biztosítani, hogy tagjainak vezetői, munkatársai és személyesen közreműködő tagjai az egymás közötti kapcsolataikban, versenytársaikkal, más partnereikkel, ügyfeleikkel és a gazdasági élet más szereplőivel szemben üzletvitelükben a befektetési szolgáltatási, illetve a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzése során tisztességesen, az ügyfeleik érdekeit is szem előtt tartva, az etikai normáknak megfelelően járjanak el, és ezáltal segítsék a befektetési szolgáltatási szakma általános megítélésének javítását, iránta a befektetői bizalom erősítését.

2.§.

/1/        A Szövetség el kívánja érni, hogy a tagjaival szemben támasztott követelményrendszer és az azon alapuló üzleti morál általánossá váljék valamennyi befektetési szolgáltató, a tőkepiac minden résztvevője körében.

/2/        Az /1/ bekezdésben megfogalmazott célkitűzés megvalósulása érdekében a Szövetség lehetővé teszi valamennyi befektetési szolgáltató számára, hogy a gazdálkodás átláthatóvá tételét és ez által a piac tisztaságát szolgáló intézkedéseihez önkéntes alapon csatlakozzék, ezeknek a célkitűzéseknek az érvényesítésében a Szövetséggel együttműködjék és ez irányú törekvéseinek kinyilvánításaként írásos nyilatkozattal a Kódex rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el.

3.§.

Az előző §-okban foglaltak érvényesítése érdekében a Kódex:

a/            megfogalmazza a befektetési szolgáltatási tevékenység során követendő etikus magatartás normáit, a megkívánt erkölcsi követelményeket, az etikailag kifogásolható magatartás, illetve tevékenység ismérveit és meghatározza az etikai vétség gyanújának felmerülése esetén követendő eljárást, az eljáró szervezeteket, azok feladatait, működési rendjét, és az általuk alkalmazható szankciókat,

b/         fórumot teremt a Szövetség tagjai között, esetenként tag és a Szövetséghez nem tartozó befektetési szolgáltató között felmerült vitás kérdések rendezésére azzal, hogy a Szövetséghez nem tartozó befektetési szolgáltatóra a Kódex rendelkezései csak abban az esetben terjednek ki, ha azokat általában vagy konkrét ügy tekintetében magára nézve kötelezőnek fogadja el,

c/         szakmai ajánlások kidolgozási rendjének megteremtésével segíti a tőkepiac etikus és biztonságos működését.

II. FEJEZET

A Kódex hatálya

4.§.

A Kódex személyi hatálya a Szövetség tagjára, a Szövetséggel együttműködő, illetve a Kódex rendelkezéseit írásbeli nyilatkozattal magára nézve kötelezőnek elfogadó befektetési szolgáltatóra, illetve azok vezetőire, alkalmazottjaira és a vállalkozás személyesen közreműködő tagjaira terjed ki. Saját tevékenységükön túl erkölcsi felelősségük kiterjed megbízottjaik tevékenységéért is, feltéve, hogy a megbízott a megbízó utasításának megfelelően járt el.

5.§.

A Kódex tárgyi hatálya a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel összefüggő, illetve ahhoz kapcsolódó mindennemű magatartásra és tevékenységre kiterjed.

6. §.

A Kódexben foglaltak a Szövetség tagjai számára, illetve azon befektetési szolgáltatók részére, melyek a Szövetséggel együttműködnek, és azt írásos nyilatkozattal vállalták, kötelező érvényűek.

III. FEJEZET

Alapelvek

7. §.

/1/        A Kódex személyi hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatók vezetői mindig és mindenben az érvényes jogszabályok, a rájuk vonatkozó szabályzatok és más rendelkezések szerint kötelesek végezni az 5. §-ban meghatározott tevékenységüket, s biztosítaniuk kell, hogy vállalkozásuk alkalmazottjai is így járjanak el.

/2/        Ha a jogszabály, szabályzat vagy más rendelkezés nem egyértelmű vagy egymásnak ellentmondó rendelkezéseket tartalmaz, a bírói gyakorlat szerinti, illetve az arra hatáskörrel bíró hatóság vagy más szerv által alkalmazott értelmezést kell elfogadni irányadónak, és annak megfelelően kell eljárni.

/3/        A jogszabályok és más rendelkezések betartásán túlmenően a társadalmilag általánosan elfogadott erkölcsi szabályokat, illetve a következő paragrafusokban megfogalmazott etikai normákat is maradéktalanul irányadónak kell tekinteni, be kell tartani, és biztosítani kell a tagok alkalmazottjai által történő betartásukat is.

8.§.

/1/        A Szövetség tagjai, a Szövetséggel együttműködő és a Kódex rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek elfogadó befektetési szolgáltatók minden esetben etikus magatartást tanúsítanak egymással, az ügyfeleikkel, üzletfeleikkel, versenytársaikkal és a gazdasági élet más résztvevőivel szemben. Nem vehetnek részt olyan törvénybe vagy szabályzatba, illetve más rendelkezésbe ugyan nem ütköző üzleti műveletekben sem, amelyek erkölcsi szempontból elítélhetők, vagy alkalmasak arra, hogy a társadalom jogos megbotránkozását kiváltsák, és ilyen műveletek végzéséhez másnak sem nyújtanak segítséget. Ilyen üzleti műveleteknek kell tekinteni azokat, amelyek felismerhetően a másik fél becsapására irányulnak, pénzmosás, bennfentes kereskedelem, árfolyam manipulálás, privatizációs vagy más visszaélés gyanúját kelthetik, még akkor is, ha azok formálisan törvényesek vagy törvényeseknek látszanak.

/2/        Az /1/ bekezdés szerinti szervezetek vezetői biztosítják az Alapelvek érvényesülését az irányításuk alá tartozó szervezetben.

9.§.

/1/        A Szövetség fellép azzal, a Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatóval vagy annak vezetőjével szemben, aki vagy amely megsérti a jelen Kódexben foglaltakat.

/2/        A Kódex hatálya alá tartozó vezetők elhatárolják magukat a Kódex rendelkezéseit megsértő, erkölcsileg elítélhető, inkorrekt magatartást tanúsító alkalmazottaiktól. Velük szemben saját hatáskörben folytatják le a szükséges eljárást vagy kezdeményezik annak lefolytatását.

IV. FEJEZET

Etikai normák

10.§.

/1/        Az üzletvitel során az ügyfelekkel figyelmesen, diszkréten, kultúrált hangnemet alkalmazva, tapintatosan és türelmesen úgy kell eljárni, hogy az:

a/ növelje az ügyfelek bizalmát a Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatók iránt,

b/ segítse olyan közvélemény kialakulását és folyamatos erősödését, hogy a Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatók, azok vezetői és más alkalmazottjai a szolgáltatásaikat ügyfélbarát módon, magas színvonalon nyújtják,

c/ biztosítsa a gazdasági életben a verseny tisztaságát, a korrekt együttműködést a gazdasági élet szereplői között,

d/ ne ütközzön a Kódex előírásaiba.

/2/        Az /1/ bekezdésben megfogalmazott elvek érvényesülése érdekében:

a/ minden körülmények között elkülönítve, az erre vonatkozó rendelkezések szigorú betartásával kell az ügyfeleik vagyonát kezelni. Biztosítani kell, hogy az vagy annak egy része átmenetileg se kerüljön illetéktelen felhasználásra, és ennek ellenőrzésére alkalmas nyilvántartást kell vezetni,

b/ az üzleti partnereknek és az ügyfeleknek az őket érintő kérdésekben a szükséges részletességű, valósághű, a fél szakmai ismereteit is figyelembevevő tájékoztatást kell adni, és nem szabad elhallgatni a számukra lényeges körülményeket,

c/ korrekt partneri kapcsolatot kell fenntartani úgy, hogy nem élnek vissza partnerük jóhiszeműségével, üzletvitelükben messzemenően figyelembe veszik partnereik érdekeit is,

d/ az üzleti tevékenység során kerülni kell az indokolatlan kockázatot, arra az ügyfelek figyelmét is fel kell hívni. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az üzleti partner vagy az ügyfél pontos tájékoztatást kapjon a tervezett üzlet kockázatáról.

/3/        A befektetési szolgáltatók az egymás közötti üzleti kapcsolataikban kötelesek megfelelni a következő etikai követelményeknek:

a/ olyan üzletpolitikát folytatnak, amely nem sérti a tisztességtelen versenyre vonatkozó előírásokat,

b/ nem törekszenek üzleti titkok tisztességtelen eszközökkel történő megszerzésére, a tudomásukra jutott üzleti titkot nem használják fel úgy, hogy azzal másnak hátrányt okozzanak, azt jogosulatlanul nem közlik mással, illetve nem hozzák nyilvánosságra,

c/ másik befektetési szolgáltatónál alkalmazásban lévő személynek csak akkor ajánlják fel kedvezőbb feltételekkel az alkalmazását, ha munkaadója azt nem kifogásolja; másik befektetési szolgáltatónál alkalmazásban volt személy alkalmazásánál figyelembe veszik azt a tényt, hogy rendelkezik-e ajánlólevéllel, illetve az ajánlólevél tartalmát;

d/ nem alkalmaznak olyan személyt, illetve olyan személlyel más jogviszonyt sem létesítenek, akit másik befektetési szolgáltató etikai vétség miatt 5 éven belül bocsátott el, vagy akivel ilyen okból 5 éven belül megszakította a vele korábban fennállt más jogviszonyt.

11.§.

A Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatók az egymás közötti vitás ügyek tárgyalásos alapon történő rendezésére törekszenek. Ha ez nem jár eredménnyel és a 16. §. a/ pontjában foglalt feltételek fennállanak, a Szövetség Elnökségétől (a továbbiakban: Elnökség) a vita rendezésére etikai bizottság kiküldését kérhetik.

12.§.

/1/        Az etikai normák megsértését jelenti, és etikai vétséget képez:

a/ a törvénybe vagy más jogi normába, illetve előírásba ütköző magatartás, tevékenység vagy mulasztás,

b/ a 10. §-ban foglalt követelményekkel ellentétes minden olyan, a legszélesebb köznapi értelemben vett, erkölcsi vonatkozású magatartás, amely nem felel meg a befektetési szolgáltatási tevékenységre, illetve az ilyen szolgáltatást nyújtóra vonatkozóan a tőzsdei és a tőzsdén kívüli kereskedés gyakorlatában kialakult, elfogadott és társadalmilag elvárt magatartásnak, illetve íratlan szabályba vagy jogos elvárásba ütközik,

c/ a Szövetségbe való belépéssel, illetve a Szövetséggel való együttműködés kinyilvánításával önként vállalt kötelezettségek nem vagy nem az előírt időben való teljesítése; ilyenek:

-                    az egyszeri díjfizetési kötelezettség,

-                    az éves tagdíjfizetési köztelezettség,

-                    közgyűlési határozattal vagy közgyűlési felhatalmazás alapján kiadott elnökségi határozattal elrendelt információnyújtás, adatszolgáltatás vagy előírt más tevékenység.

/2/        Az etikai normák megsértése különösen:

a/ tudatosan az ügyfél számára gazdasági hátrányt okozó szerződés kötése. Ha előre nem látható változás eredményezhet gazdasági hátrányt, a Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltató köteles szakmai segítséget nyújtani a hátrány lehetőség szerinti csökkentéséhez,

b/ az értékpapír üzleti és tőzsde bizományosi tevékenység során ügyfeleikkel és egymással szemben a díjazás és a marge tekintetében monopol vagy dömping árak alkalmazása, illetve olyan árukapcsolás, mely ilyen jellegű áreltérítést eredményez,

c/ kizárólag illetéktelen, haszonszerzés végett történt árfolyam eltérítést célzó tőzsdei műveletek végzése,

d/ más befektetési szolgáltató ügyfeleihez felhívás intézése, hogy fennálló szerződéses kapcsolatukat bontsák fel,

e/ irreális, előreláthatóan nem teljesíthető üzleti feltételek meghirdetése, ilyen feltételekkel üzletek kötése,

f/ a magyar gazdasággal, a gazdasági folyamatokkal, a pénz- és tőkepiaci rendszerrel kapcsolatos olyan megnyilvánulás, amely alkalmas pénzügyi pánik előidézésére, gerjesztésére, az ország iránti pénzügyi bizalom rombolására, vagy a befektetőknek a tőzsdétől, illetve más tőke- vagy pénzpiaci intézményektől való elfordítására,

g/ PR és reklám tevékenység, a vezetők és alkalmazottak nyilvános vagy közszereplése során, illetve ügyfeleikkel, más partnereikkel vagy hatóságokkal való kommunikáció alkalmával saját vállalkozásukról, illetve annak szolgáltatásairól, valamint üzlet- vagy ügyfelükről vagy, annak vállalkozásáról valótlan állítása, megtévesztésre alkalmas, megalapozatlan, valóságtartalmat nélkülöző vagy rágalmazó megállapítás közlése szóban, írásban, illetve elektronikus úton.

V. FEJEZET

A Szövetség Etikai Bizottsága

13. §.

Az Etikai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hármas feladatot lát el a következők szerint:

a/ etikai normát érintő, befektetési szolgáltatók közötti vita esetén a vitában résztvevők kezdeményezésére lefolytatott eljárás során állásfoglalást alakít ki a vita tárgyában,

b/ az Elnökség kezdeményezésére szakmai ajánlást dolgoz ki,

c/ fegyelmi vétség elkövetésének gyanúja esetén az Elnökség megbízásából fegyelmi eljárást folytat le.

14.§.

/1/        A Bizottságot esetenként az Elnökség hozza létre tagjai közül.

/2/        A Bizottság három tagból áll; elnökét a három tag közül az Elnökség jelöli ki.

/3/        Nem lehet a Bizottság tagja az az elnökségi tag, aki az eljárást kezdeményezte. a Szövetségnek a gyanúval érintett tagjával, illetve bármely érintett féllel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló, díjazással járó egyéb jogviszonyban áll, vagy ott vezető tisztséget visel, az eljárás alanyával, illetve bármelyik féllel peres viszonyban áll, vagy akivel szemben a felsorolt kizáró feltételeke 6 hónapon belül fennálltak.

/4/        A Bizottság elnökét és tagjait ezért a tevékenységükért díjazás nem illeti meg.

VI. FEJEZET

Az etikai eljárás alanya

15.§.

A Bizottság előtti eljárás alanya a 4. §. szerinti befektetési szolgáltató, melyet az eljárásban annak vezetője vagy az általa meghatalmazott személy képvisel. A Kódex személyi hatálya alá tartozó más személyek tekintetében az eljárás lefolytatására a munkaadója jogosult az érintett szervezetre vonatkozó szabályok szerint.

VII. FEJEZET

Az eljárás tárgya

16.§.

A Bizottság előtti eljárás tárgya:

a/            befektetési szolgáltatók között felmerült vita, ha az abban való állásfoglalást a vitában résztvevő valamely fél kezdeményezi, a vita a befektetési szolgáltatók közötti verseny tisztaságát vagy más etikai normát érint, nem igényel bírósági eljárást, a vitában való állásfoglalás általános érvényű útmutatásul szolgálhat az ilyen jellegű viták rendezésére, a vitát egymás közti közvetlen úton sikertelenül kísérelték meg rendezni és a másik fél egyetért vitájuknak a Bizottság előtti megtárgyalásával,

b/         az üzleti élet tisztaságát, vagy más etikai normát is érintő szakmai kérdés, melyben ajánlás kialakítása általános érdekű és segítséget nyújt a helyes gyakorlat kialakításához,

c/         etikai vétség gyanúja.

VIII. FEJEZET

Az eljárás megindulása

17.§.

/1/        A 16. §. a/ pontja szerinti vitás kérdés rendezését célzó eljárás lefolytatását bármely, a Kódex személyi hatálya alá tartozó befektetési szolgáltató vezetője írásban, megfelelő indokolással ellátva kezdeményezheti az Elnökségnél; ez a jog megilleti a Kódex hatálya alá nem tartozó befektetési szolgáltatókat is, ha vitájuk a Kódex hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatóval áll fenn.

/2/            Szakmai ajánlás kidolgozására irányuló eljárást az Elnökség kezdeményezi hivatalból vagy a hozzá a Szövetség Titkársága (a továbbiakban: Titkárság) útján előterjesztett javaslat alapján.

/3/        Etikai vétség gyanúja esetén az eljárást az Elnökség indítja meg az elnökség tagjának kezdeményezésére, illetve az elnökségnél vagy a Titkárságnál tett szóbeli vagy írásbeli bejelentés alapján. A bejelentést minden esetben indokolni kell.

18.§.

/1/        Az Elnökség kérheti a bejelentés pontosítását vagy az indokolás kiegészítését

/2/        A Bizottság előtti eljárás megindítására irányuló kezdeményezést az Elnökség saját hatáskörben visszautasíthatja, de azt köteles megindokolni.

/3/            Amennyiben a kezdeményezést az Elnökség befogadja, a konkrét ügy kivizsgálására létrehozza a Bizottságot. Ha ugyanazon tényállás alapján bíróság vagy más hatóság előtt eljárás van folyamatban, az Elnökség a Bizottság előtti eljárást a külső eljárás befejezéséig felfüggesztheti.

19.§.

A Bizottság eljárását nem zárja ki, ha az adott ügyben jogi norma is tartalmaz előírásokat, szankciókat és jogérvényesítési lehetőséget, illetve, ha az adott ügyben bíróság vagy más hatóság előtt az eljárás megindítható, azt már megindították vagy már határozat is született.

IX. FEJEZET

Az eljárás lefolytatása az Etikai Bizottság előtt

20.§.

A Bizottság köteles a vizsgálatot - a 18. § /3/ bekezdése szerinti felfüggesztés esetét kivéve - haladéktalanul megkezdeni és - a kérdés bonyolultságát, illetve az ügy súlyát, a körülmények tisztázásához szükséges időt is figyelembe véve - a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül lefolytatni, és állásfoglalását kialakítani. A 30 napos határidő meghosszabbítását kivételesen indokolt esetben a Szövetség elnöke engedélyezheti. A határidőbe a felfüggesztés időtartama nem számít bele.

21.§.

/1/        A Bizottság feladata a felmerült általános szakmai, vagy a konkrét vitás kérdés, illetve a kifogásolt tevékenység, magatartás vagy mulasztás és ezek körülményeinek pontos feltárása. Ennek érdekében vizsgálatot folytat le, melynek keretében jogosult szóban vagy írásban, szükség esetén egyeztető megbeszélés keretében tájékoztatást kérni:

a/            az eljárást kezdeményezőtől,

b/            a vitában álló felek vezetőitől és az általuk kijelölt munkatársaiktól,

c/            az etikai vétség gyanúsítottjától, a gyanú bejelentőjétől, illetve

d/ annak a tagnak a vezetőjétől, akivel, vagy akinek a beosztottjával kapcsolatos bejelentés alapján folyik az eljárás,

e/ más személyektől, ha tőlük az állásfoglalás kialakításához érdemi hozzájárulás várható.

/2/        A hatáskörében eljáró Bizottság, a Bizottság elnöke vagy tagja által megkeresett személy köteles a Bizottság rendelkezésére állni, a kért információkat szóban és írásban megadni. Az egyeztető megbeszélésen az érintettek tartoznak megjelenni vagy meghatalmazottjukkal képviseltetni magukat.

/3/        Az /1/ bekezdés szerinti tájékoztatáskérés, illetve a /2/ bekezdés szerinti kötelezettség nem terjedhet ki olyan információkra, amelyek üzleti titkot vagy értékpapír titkot képeznek.

22.§.

/1/        A befektetési szolgáltatók között felmerült, a 16.§. a/ pontja szerinti vitában a Bizottság megkísérli a vita eldöntését, és abban állást foglal. Megindokolt állásfoglalását a Bizottság a meghozatalától számított 15 napon belül írásba foglalja és megküldi a vitában érintett feleknek. Állásfoglalása iránymutató jellegű, de a vitában álló felekre nem kötelező hatályú. A vitás felek kérésére a vitát a Bizottság az Elnökség elé terjeszti.

/2/        A 16. §. b/ pontja szerinti szakmai kérdés vizsgálatának befejeztével a Bizottság kidolgozza a szakmai ajánlás tervezetét, és azt az Elnökség elé terjeszti.

/3/        Etikai vétség gyanújának vizsgálata esetén a vizsgálat megállapításai alapján a Bizottság

a/ megállapíthatja, hogy etikai vétséget nem követtek el,

b/            az etikai vétség elkövetésének megállapítása mellett szankciókat alkalmazhat.

/4/        A Bizottság által etikai vétség elkövetése esetén alkalmazható szankciók a vétség súlyától függően a következők:

            a/            szóbeli figyelmeztetés,

            b/            írásbeli figyelmeztetés.

/5/        A Szövetséggel szembeni kötelezettség elmulasztása esetén a Bizottság a kötelezettség pótlólagos teljesítésére való felszólítás mellett az előző bekezdésben foglalt szankciót is alkalmazhat.

/6/        Ha az etikai vétség súlya azt indokolja, a Bizottság az Elnökség útján a tag kizárását kezdeményezheti a Közgyűlésnél. Szükség esetén a kezdeményezés elbírálására az Elnökség rendkívüli közgyűlést hívhat össze.

/7/        A Bizottság etikai vétséget megállapító határozata ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. Az Elnökségnek címzett fellebbezést a Szövetség Titkárságához kell benyújtani.

23.§.

/1/        A Bizottság az állásfoglalásait legalább két tagjának részvételével hozza, akik közül az egyiknek a Bizottság elnökének kell lennie. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

/2/        A 16.§. a/ pontja szerinti eljárás esetén az állásfoglalás tervezete feletti szavazás során kisebbségben maradó tag jogosult az állásfoglaláshoz különvéleményt csatolni. A különvéleménynek nincs jogi hatálya, de azt az állásfoglaláshoz mellékelni kell.

X. FEJEZET

Az eljárás folytatása a Szövetség elnöksége előtt

24. §.

/1/        Ha a Bizottság vitás kérdést terjesztett az Elnökség elé, az Elnökség:

a/ szükség esetén meghallgatja a feleket, további szóbeli vagy írásbeli kiegészítést kérhet, és annak alapján dönt a vitában. Az Elnökség döntése nem zárja ki a bírósági út igénybevételét,

b/ a Szövetség tagjának más szervezettel fennálló vitája esetén az Elnökség mérlegeli, hogy a Szövetség tagjai érdekeinek védelmében milyen további lépést tesz.

/2/        Ha a vitában való állásfoglalás általános érdekű, vagy konkrét vitától függetlenül felmerült, a 16. §. b/ pontja szerinti kérdést terjesztettek elé, az elnökség azt szakmai ajánlásként is megfogalmazza. A szakmai ajánlások nem vonatkozhatnak megnevezett befektetési szolgáltatókra, hanem csak általános jellegűek lehetnek és a kívánatos magatartás elérését célozhatják.

25.§.

/1/        A Bizottság etikai vétség elkövetését megállapító határozata ellen benyújtott fellebbezést az Elnökség bírálja el másodfokon. Az Elnökség:

a/ kiegészítést kérhet a Bizottságtól vagy az érintett vállalkozás vezetőjétől,

b/ a fellebbezést elutasíthatja és a Bizottság határozatát változatlanul hatályában fenntarthatja,

c/ a fellebbezés alapján megállapíthatja, hogy etikai vétséget nem követtek el, vagy az etikai vétség elkövetésének megállapítása mellett, az alkalmazott szankciót megváltoztathatja.

26.§.

/1/        Ha etikailag kifogásolható magatartást nem a Szövetség tagja, illetve a Kódex személyi hatálya alá tartozó más befektetési szolgáltató tanúsít, és az a Szövetség tagjának érdekét sérti, az Elnökség hivatalból vagy a Szövetség bármely tagjának erre irányuló kérelme vagy bejelentése alapján értesíti az ügy elbírálására illetékes szervet, közli az üggyel kapcsolatos megállapításait, véleményét és kéri az illetékes intézkedés megtételét.

27.§.

/1/        Az Elnökség etikai ügyekben is a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában rá irányadó szabályok szerint jár el. Állásfoglalásait és határozatait indokolással ellátva, a meghozataluktól számított 15 napon belül írásba foglalja. Etikai vétséget megállapító határozatát az írásba foglalástól számított 8 napon belül megküldi a vétséget elkövetőnek, és annak, akinek a bejelentése alapján történt az eljárás kezdeményezése. Vitás kérdésben eléje terjesztett ügyben történt állásfoglalást tartalmazó dokumentumot ugyancsak 8 napon belül kell megküldeni a vitában érintett feleknek.

/2/        Az Elnökség állásfoglalásával vagy etikai vétséget megállapító határozatával szemben fellebbezésnek nincs helye, de az érintett a határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül kérheti ahhoz véleményének csatolását.

 

XI. FEJEZET

A Közgyűlés

28.§.

/1/        A Közgyűlést a 22. §. /6/ bekezdésében foglaltak esetén a Szövetség elnöke tájékoztatja a lefolytatott eljárás megállapításairól, és az Elnökség javaslatáról.

/2/        A Közgyűlés, ha meggyőződött arról, hogy a tag, amely ellen az eljárás folyik, megsértette a Szövetség Alapszabálya IV.2.2.2. pontjában, illetve a jelen Kódexben foglaltakat, és az etikai vétség súlya azt indokolja, a tagot kizárja a Szövetségből. Ellenkező esetben visszaadja az ügyet az Elnökségnek és meghatározza, hogy milyen kiegészítéseket kér, illetve milyen kérdésekre vár további válaszokat, vagy az eljárást megszűnteti.

/3/        Ha a Közgyűlés számára az etikai vétség elkövetése és az elkövetés körülményei egyértelműek, de az ügy súlya a kizárást nem indokolja, a Közgyűlés szankciókat alkalmazhat, vagy az eljárást szankció alkalmazása nélkül megszüntetheti.

/4/        A Közgyűlés által alkalmazható szankciók a jegyzőkönyvbe foglalt

-                figyelmeztetés és

-                dorgálás.

29.§.

/1/        A tag kizárásáról a határozatképes közgyűlés - a Szövetség Alapszabályában foglaltaknak megfelelően - a jelenlévő tagok legalább kétharmadának érvényes, igenlő szavazatával, titkos szavazással dönt. A szavazásban az érintett tag nem vehet részt. A kizárásról rendelkező határozatot az ok megjelölésével írásba kell foglalni.

/2/        Etikai ügyben a Közgyűlés - az /1/ bekezdésben foglalt kivétellel - az általános szabályok szerint (Alapszabály V.1.2.2.) a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hoz határozatot.

XII. FEJEZET

Jogorvoslat

30.§.

A kizárásról rendelkező határozatot a kizárt tag annak közlésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül a Fővárosi Bíróság előtt támadhatja meg. A perindítás a kizárásra nem bír halasztó hatállyal.

XIII. FEJEZET

Az eljárás nyilvánossága

31.§.

/1/        Az etikai eljárás során elhangzottakat, a kapott információkat, a Bizottság, illetve az Elnökség intézkedését az érintettek kötelesek bizalmasan kezelni.

/2/        Az Elnökség dönt arról, hogy a Bizottság állásfoglalását az elé terjesztett vitás ügyben nyilvánosságra hozza-e. Ha a vitában olyan vállalkozás is érintett, mely nem tagja a Szövetségnek, a nyilvánosságra hozatal csak a hozzájárulásával történhet.

/3/        Az Elnökség dönt arról is, hogy az etikai vétség kapcsán lefolyt eljárás során alkalmazott szankciót nyilvánosságra kell-e hozni, és ha igen, az milyen körben és formában történjék.

/4/        A Közgyűlés etikai vétséget tárgyaló ülésének jegyzőkönyvét - más közgyűlési jegyzőkönyvekkel azonos módon - meg kell küldeni a tagvállalkozások vezetőinek. A Közgyűlés dönthet az etikai vétség kapcsán hozott határozata ezen túlmenő nyilvánosságra hozataláról, illetve annak módjáról.

XIV. FEJEZET

Záró rendelkezések

32.§.

A Kódex szövege nyilvános, abba a Szövetség hivatalos helyiségeiben bárki betekinthet.

33.§.

/1/        A Kódex 2000. május 17. napján lép hatályba, rendelkezéseit ettől a naptól kezdve kell alkalmazni.

/2/        A Kódex hatályba lépésével egyidejűleg az Elnökség által elfogadott, és az 1997. október 30-ai Közgyűlés által megerősített "Etikai Kódex" hatályát veszti.

Budapest, 2000. május 17.

 

go top