A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK SZÖVETSÉGÉNEK. 

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA

I. FEJEZET: JOGÁLLÁS
II. FEJEZET: CÉLOK ÉS FELADATOK
III. FEJEZET: A SZÖVETSÉG TAGSÁGA
IV. FEJEZET: A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
V. FEJEZET: A SZÖVETSÉG SZERVEI
VI. FEJEZET: A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
VII. FEJEZET: A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
VIII. FEJEZET: ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


I. FEJEZET
JOGÁLLÁS
1. A Befektetési Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban Szövetség) civil úton szervezett autonóm érdekközvetítő, érdekegyeztető, érdekképviseleti és kereskedelem-fejlesztési feladatokat ellátó szakmai civil szervezet.

2. A Szövetség jogi személy.

3. A Szövetség működési területe Magyarország területe.

4. A Szövetség székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. VIII. emelet

5. A Szövetség, mely határozatlan időre alakul, a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

 

II. FEJEZET
CÉLOK ÉS FELADATOK
1. A Szövetség célja és feladatai:

 • összefogja a Szövetség tagjait,
 • érdekeiket egyezteti és képviseli,
 • kezdeményezi a nemzetközi kapcsolatok fejlesztését,
 • a fentiek érdekében együttműködik a Budapesti Értéktőzsdével.

2. Az érdekképviselet keretében:

a.)kezdeményezi, koordinálja, szervezi a befektetési szolgáltatók összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és érdeke érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek,
b.)tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal a szakmát érintő szabályozók tervezeteivel és döntésekkel kapcsolatban. Állásfoglalásairól tájékoztatja a Budapesti Értéktőzsdét, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét, a Magyar Nemzeti Bankot, az érintett minisztériumokat, kormányzati szerveket, gazdaságirányítási és civil szervezeteket,
c.)figyelemmel kíséri a befektetési szolgáltatási tevékenységre vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél kezdeményezi a tevékenységet segítő szabályozók, intézkedések meghozatalát,
d.)részt vesz a szakmára jellemző szakmai-etikai normák kidolgozásában, ügyel ezek betartatására és fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő befektetési szolgáltatói magatartással szemben a Budapesti Értéktőzsdével és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével való együttműködés alapján.

3. Az érdekegyeztetés keretében:

a.segíti a tagjai és egyéb befektetési szolgáltatók közötti együttműködést, b. ajánlások és útmutatók közreadásával segíti a tagok tevékenykedését, c. információs, egyeztető döntés-előkészítési és érdekérvényesítési kapcsolatokat tart fenn állami, civil, gazdálkodó szervezetekkel és érdekcsoportokkal mindazon területeken, ahol a tagok érdekeinek érvényre juttatása azt indokolttá és szükségessé teszi.

4. A kereskedelemfejlesztés a nemzetközi gazdasági kapcsolatok elmélyítése keretében:

a.)segítséget nyújt tagjainak nemzetközi kapcsolataik fejlesztéséhez, hozzájárul a külföldi tapasztalatoknak tagjaihoz való eljuttatásához,
b.)kapcsolatot tart külföldi szakszövetségekkel, melyekkel kölcsönösségen alapuló megállapodások keretében közösen szervezi a tagjaik közti közvetlen kapcsolatokat,
c.)nemzetközi szövetségekben és fórumokon képviseli a szakterületen tevékenykedő tagokat.

5. A kapcsolattartás keretében különösen:

A szakterületét érintő kérdésekben kapcsolatot tart az illetékes minisztériumokkal, felügyeletekkel, így a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével, az Állami Biztosítás-felügyelettel, a Pénztárfelügyelettel, a Magyar Nemzeti Bankkal, az Országgyűlés bizottságaival, szakmai és egyéb civil szervezetekkel.


6. Egyéb feladatai keretében különösen:

a.)elősegíti a fejlett technológiák, megoldások, eljárások bevezetését és elterjesztését,
b.)szakmai sajtó- és propagandamunkát végez a szakterületen tevékenykedő tagok munkájának segítésére,
c.)feladatai eredményes ellátását segítő vállalkozásokban vesz részt.


III. FEJEZET
A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

 1. A tagok jogállása: a tag lehet rendes tag vagy pártoló tag.

 2. A Szövetség rendes tagja lehet bármely Magyarországon bejegyzett jogi személy, vagy annak jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egysége, mely a befektetési szolgáltatókra, illetve a befektetési szolgáltatásokra vonatkozó mindenkori törvényi szabályozás szerint befektetési szolgáltatási és/vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult, feltéve, hogy
a.)belépési szándékát írásban bejelenti,
b.)nyilatkozik arról, hogy magára nézve kötelezőnek elfogadja a Szövetség Alapszabályát, a Szövetség közgyűlése által elfogadott anyagi, szakmai és erkölcsi feltételeket, és
c.)belépés iránti kérelmét a Szövetség Elnöksége elfogadja.
 1. Pártoló tag lehet minden jogi és természetes személy, aki a Szövetség céljaival egyetért és akár anyagilag, akár erkölcsileg támogatja azt, feltéve, hogy a Szövetség elnöksége a pártoló tag támogatását elfogadja.

 2. Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult vagy más szervezet taggá válása nélkül, az Elnökség jóváhagyásával csatlakozhat a Szövetség meghatározott célkitűzésének vagy feladatának megvalósításához.

1. A SZÖVETSÉG RENDES TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

1.1. A Szövetség rendes tagjának jogában áll képviselõje útján:
a.)    a Szövetség közgyűlésén részt venni, szavazati jogot gyakorolni,
b.)    a Szövetség testületeibe tisztségviselőket választani, és megválasztása esetén ilyen         tisztséget betölteni,
c.)    Közgyűlés és elnökségi ülés összehívására, illetve napirendjére javaslatot tenni,
d.)    a Közgyűlést és a Szövetség elnökségét javaslatokkal, kezdeményezésekkel megkeresni,
e.)    a szövetségi ülésekre előterjesztett javaslatok megvitatásában, a határozatok és ajánlások         meghozatalában szavazati joggal részt venni,
f.)     a tisztségviselők funkcióból való visszahívását kezdeményezni,
g.)    a Szövetség szolgáltatásait igénybe venni,
h.)    a szövetségi tagságát a vállalkozás fejléces ügyiratain feltüntetni.

 

2. A Szövetség rendes tagjának kötelezettségei:

a.)    a Szövetség célját támogatni és munkájában részt venni,
b.)    a Szövetség alapszabályát és a szövetségi ülések határozatait betartani, ajánlásait figyelembe         venni,
c.)    a Szövetség munkájához szükséges - az üzleti titkot nem sértő - információkat rendelkezésre         bocsátani,
d.)    gazdálkodói munkájában a Szövetség többi tagjának érdekét szem előtt tartva az         együttműködést erősíteni,
e.)    az etikai normákat betartani,
f.)     az egyszeri belépési díjat és az éves tagdíjat befizetni.
3. A Pártoló tagság:
A pártoló tag a Szövetség Közgyűlésén jogosult részt venni, szavazati jog azonban nem illeti meg.

IV. FEJEZET
A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

1. Tagsági jogviszony keletkezése

1.1 A tagok belépése a Szövetségbe önkéntesen történik.

1.2. Az alapítás évében a Szövetséghez csatlakozni első ízben annak a Közgyűlésnek a határozata alapján lehet, amely elfogadja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát és az Elnökségnek a szervezet kialakítására és működtetésére vonatkozó beszámolóját.

2. A tagsági jogviszony megszűnése

 • kilépéssel,
 • kizárással.

2.1. Kilépés
A tagsági jogviszony a naptári év közepével (június 30.) vagy végével (december 31.) szűntethető meg. A kilépési szándékot legalább három hónappal korábban írásban kell bejelenteni.

2.2. Kizárás

2.2.1. A Közgyűlés kizárja azt a tagot, akinek befektetési szolgáltatási engedélyét a Felügyelet visszavonta, illetve azt a tagot, mely jogutód nélkül megszűnt.

2.2.2. A Közgyűlés az Elnökség vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére kizárhatja azt a tagot, aki

a.)    a jelen Alapszabályban meghatározott fizetési kötelezettségeinek írásbeli felszólítás ellenére         sem tesz eleget, vagy
b.)    nem felel meg a tagfelvételhez szükséges és a Szövetség tagjaitól elvárható szakmai és etikai         követelményeknek, illetve
c.)    a Szövetségben való további részvétele a Szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértené.
2.3. A kizárás kérdésében a Közgyűlés a leadott érvényes szavazatok kétharmados többségével dönt.

2.4. A kizárást az ok megjelölésével, írásban kell közölni.

2.5. Az érintett tag a kizárás kérdésében nem szavazhat.

2.6. A kizárási határozatot a tag - annak közlésétől számított 30 napos, jogvesztő határidőn belül - a Fővárosi Törvényszék előtt támadhatja meg. A perindítás a kizárásra halasztó hatállyal nem bír.

3. A tagság megszűnése esetén a kilépő vagy kizárt tag a Szövetséggel szemben a már befizetett egyszeri belépési díjra és tagsági díjakra vonatkozóan anyagi követeléseket nem támaszthat. A tagságnak a naptári év közepével történő megszűnése esetén az egész évre befizetett tagsági díj 50%-a visszakövetelhető.

4. A tagsági jogviszony folytatása
Ha a Szövetség tagja más szervezetbe beolvad, azzal összeolvad, a jogutód írásos bejelentés és annak a Szövetség Elnöksége általi tudomásulvétele alapján folytathatja a tagsági jogviszonyt, vagy szüntetheti meg azt.

V. FEJEZET
A SZÖVETSÉG SZERVEI

1. A Szövetség szervei:

1.1. a Közgyűlés,

2.1. az Elnökség,

3.1. az Elnökség döntése alapján a Titkárság,

4.1. a Közgyűlés döntése alapján a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

1.1. A Közgyűlés

1.1.1. A Szövetség legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a Szövetség tagjainak összességéből áll. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer, a tárgyévet követő május 30-ig kell megtartani.

1.1.2. A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót, valamint egyidejűleg a napirendet a közgyűlés előtt legalább 15 nappal írásban meg kell kapniuk.

1.1.3. Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyűlés napirendjén szerepelnek, kivéve azt az esetet, amikor a közgyűlésen minden tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirend megtárgyalásához.

1.2. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele képviselője útján jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes, a 15 napon belül változatlan napirenddel összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

1.2.1.  A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.

1.2.2. A Közgyűlés a személyi és tagi kérdésekben hozott határozatait titkos szavazással, egyéb kérdésekben nyílt szavazással, a jelen lévő tagok szavazatainak egyszerű többségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnöke dönt.

1.2.3.  A közgyűlésen jelen lévő tagok legalább háromnegyedének szavazata szükséges

  1. az Alapszabály elfogadásához és módosításához,
  2. az elnökség tagjainak megválasztásához, visszahívásához,
  3. a Szövetség megszűnéséhez, más hasonló célú szervezethez való csatlakozásának elhatározásához.

1.2.4. A közgyűlésen jelenlévő tagok legalább kétharmadának szavazata szükséges a tag kizárásához.

1.3. A Közgyűlés esetenként egyszerű szótöbbséggel elrendelheti, hogy valamely napirendi pont kérdésében a Közgyűlés a határozatait titkos szavazás útján hozza meg.

1.4.  A Közgyűlés kizárólagos hatásköre

a.)    A Szövetség Alapszabályának megállapítása és módosítása,
b.)    a Szövetség Elnökségének, megválasztása, visszahívása,
c.)    az Elnökség működési szabályzatának és beszámolóinak, valamint az elnökség által         kidolgozott kizárási szempontok jóváhagyása,
d.)    a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság felállítása, megválasztása, megszüntetése
e.)    döntés a tag kizárásáról,
f.)     az éves költségvetés megállapítása,
g.)    a fizetendő éves tagdíj mértékének megállapítása,
h.)    a befektetési szolgáltatók képviselőinek a Befektető-védelmi Alap Igazgatóságába történő         jelölése,
i.)     döntés a Szövetség megszűnéséről és vagyonfelosztásáról, valamint más civil szervezethez         való csatlakozásról, illetve más civil szervezettel való egyesülésről.
1.5. A közgyűlést és a rendkívüli közgyűlést az Elnökség hívja össze, és azt az elnök vezeti le. Rendkívüli közgyűlést a javaslatnak az elnökséghez történő beérkezésétől számított 30 napon belül össze kell hívni. A pártoló tagok kivételével a tagok 1/3-ának kérésére az ok és a cél megjelölésével az Elnökség hívja össze a rendkívüli közgyűlést.

2.1. A Szövetség elnöksége

2.1.1. A legalább 3 (három), legfeljebb 7 (hét) tagból álló elnökséget a Közgyűlés választja 1 (egy) évre tagjainak képviselői közül.

2.1.2. Az elnökség tagjai megbízatásuk lejárta után újraválaszthatóak.

2.1.3. Az elnökségi tagság megszűnik:
a.)    lemondással,
b.)    ha az elnökségi tag már nem felel meg az V.2.1.1. pontban foglalt feltételeknek,
c.)    az elnökségi tagságból a Közgyűlés által történő visszahívással,
d.)    a tag halálával.
2.1.4. Az elnökség tagjai maguk közül elnököt, valamint elnökhelyettest választanak, aki az elnök távollétében ellátja annak helyettesítését.

2.1.5. Az Elnökség a Szervezeti és Működési Szabályzatot saját hatáskörben állapítja meg, de azt a Szövetség közgyűlése hagyja jóvá.

2.1.6. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az elnökség tagjainak száma 3 (három) fő alá csökken.

2.2. Az Elnökség
a.)    irányítja a Szövetség tevékenységét a két közgyűlés között, és mindazon kérdések         tekintetében eljár, melyeket jelen Alapszabály a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utal,
b.)    irányítja és felügyeli a Szövetség gazdálkodását,
c.)    munkáltatói és utasítási jogokat gyakorol a Szövetséggel munkaviszonyban és megbízási         jogviszonyban álló személyek felett.

2.2.1. A Szövetség elnöksége szükség szerint, de legalább negyedévenként egy alkalommal ülést tart. A Szövetség elnökségi üléseire az egyes napirendi pontok megvitatásához a Szövetség elnöksége tanácskozási joggal a tagok és az illetékes főhatóságok, továbbá más szervezetek képviselőit is meghívhatja.

2.3. Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

2.4. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Kétharmados szótöbbség szükséges a következő határozatok meghozatalához:
·-    a Szervezeti Működési Szabályzat elfogadása és módosítása,
-     Titkárság felállítása

-     ügyvezető választása esetén e személy megbízása és a megbízás visszavonása.
2.5. Az Elnökség megválasztott tagjai feladatukat civil munkában végzik.

3.1. A Titkárság

3.1.1. Az Elnökség erre vonatkozó döntésétől függően a Szövetség feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (titkársággal) rendelkezhet, amelynek vezetőjeként az ügyvezetőt jelölhet ki.

3.1.2. Az ügyvezető jogosult a főtitkári cím viselésére.

3.1.3. A Titkárság ügyrendjét az Elnökség hagyja jóvá.

3.1.4. Az ügyvezető feladata a Titkárság működésének irányítása a Közgyűlés és az Elnökség iránymutatásai alapján.

3.1.5. A Titkárság és az ügyvezető által ellátandó feladatokat az Elnökség és a  Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

4.1. Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

4.1.1. A Közgyűlés dönthet arról, hogy a  Szövetség gazdálkodásának ellenőrzésére ad hoc jelleggel vagy adott időszakra vonatkozóan Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot állítson fel.

4.1.2. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 3 főből áll. Tagját a Szövetség tagvállalkozásai elnevezésének ABC sorrendjében haladva az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja a tagvállalkozások kijelölt képviselői közül.

4.1.3. A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megbízatása – a Közgyűlés ellenkező döntése hiányában - 1 (egy) üzleti évre szól.

4.1.4.  A Pénzügyi Ellenőrző Bizottság tagjai közül választja meg a bizottság elnökét.

4.1.5. Ha a megjelölt időszak közben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének vagy tagjának munkaviszonya megszűnik, és nem a Szövetség másik tagjánál folytatja a munkáját, vagy ha egyébként lemond bizottsági tagságáról, helyette az ABC szerint következő tagvállalkozás vezetője által kijelölt személyt a pénzügyi év hátralévő részére az elnökség kooptálja a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságba.

4.1.6. Ha év közben a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökének szűnt meg a 4.1.5. pont szerint a tagsága, a kiegészült bizottság új elnököt választ.

4.1.7. Ha az év közben kooptált bizottsági tag kooptálása a félidőn túl történt, a Közgyűlésen egy további évre még megválasztható.

VI. FEJEZET
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
A Szövetséget a bíróság, más hatóságok és harmadik személyek előtt a Szövetség elnöksége nevében az elnökség elnöke, akadályoztatása esetén elnökhelyettese önállóan, illetve bármelyik elnökségi tag együttesen képviseli.

VII. FEJEZET
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA
A Szövetség a rendes tagjai által befizetett egyszeri belépési díjból, a tagdíjakból, valamint a pártoló tagok befizetéseiből gazdálkodik.

1. A Szövetség alapítói vagyona

1.1. A Szövetség alapítói vagyona a rendes tagok (alapító és csatlakozó tagok) egyszeri belépési díjából összeálló vagyonhányad.

1.2. Az alapítói vagyont az alapítók egymás közt egyenlő arányban, fejenként 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint befizetésével biztosítják a Szövetség számára.

1.3. Az alapító tagok az egyszeri belépési díjat két részletben, az alábbi esedékességgel kötelesek a Szövetség részére megfizetni:

a.)az első részletet, mely az egyszeri belépési díj 50 %-a, azaz fejenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, legkésőbb a jelen Alapszabály elfogadásától számított 15 napon belül kötelesek a Szövetség letéti számlájára átutalni, míg
b.)a belépési díj fennmaradó 50 %-át, azaz fejenként 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintot, a Szövetség elnökségének írásbeli felszólítására, az ott megjelölt határidőben kötelesek a Szövetség számlájára történő átutalással megfizetni.

1.5. Az a tag, amelyik befizetési kötelezettségének a fenti határidő lejártával nem tesz eleget, köteles a késedelem tényleges idejére járó késedelmi kamaton túl napi 1.000,- Ft mértékű késedelmi kötbért a Szövetségnek megfizetni.

1.6. Amennyiben a tag a vagyoni hozzájárulását írásbeli felszólítás ellenére, az abban megjelölt póthatáridőre sem teljesíti, őt a Közgyűlés a Szövetségből kizárhatja.

 

2. A tagdíj

2.1. A Szövetség fenntartási és működési költségeit az egyszeri belépési díjon túl a tagok éves tagdíj-befizetéseiből fedezi.

2.2. Az éves tagdíjat a tagok az évi rendes Közgyűlés határozata alapján egységesen, évente egy alkalommal, minden év május 30. napjáig kötelesek a Szövetség számlájára átutalni vagy annak házipénztárába befizetni.

2.3.1. A Szövetséghez a naptári év második felében csatlakozó tagok a számukra meghatározott éves tagdíj felét kötelesek felvételre jelentkezésük elfogadását követő 15 napon belül megfizetni.

2.3.2. A tagság évközben történő megszűnése esetén, ha a tagság a naptári év első felében, a tagdíj befizetésére előírt határidőt megelőzően szűnik meg, az illető évre előírt tagdíj 50 %át, ellenkező esetben a teljes tagdíjat kell megfizetni.

2.4. A pártoló tagok költségtérítését a Közgyűlés esetenként állapítja meg. Az év közbeni belépésre, illetve kilépésre értelemszerűen vonatkoznak a 2.3. pont rendelkezései.

2.5. A 2.2. pontban foglalt szabályozás alól kivételt képez az alapítás éve, amikor az éves tagdíjat a tagok az egyszeri belépési díj második részletének megfizetésével egyidejűleg kötelesek a Szövetség részére megfizetni.

2.6. Az a tag, mely fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, köteles a késedelem tényleges idejére járó késedelmi kamaton túl napi 1.000,- Ft mértékű késedelmi kötbért a Szövetségnek megfizetni.

2.7. Ha a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének írásbeli felszólítás ellenére, az abban megjelölt póthatáridőre sem tesz eleget, őt a Közgyűlés a Szövetségből kizárhatja.

2.8. A tagok a Szövetség által nyújtott szolgáltatások igénybevételére térítésmentesen jogosultak, az egyszeri belépési díj és az éves tagdíj befizetésének kivételével ellenszolgáltatásra nem kötelesek.

2.9. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyszeri belépési díj és a tagdíj megfizetésén túl - a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

3. Pótbefizetés

3.1. Az Elnökség meghatározott feladat elvégzésére, cél teljesítésére, illetve a Szövetség működésével kapcsolatos kötelezettség fedezetének biztosítása érdekében az összeg meghatározásával és a pótbefizetés szükségességének megindokolásával a tagdíjon felül pótbefizetést kezdeményezhet.

3.2. A kezdeményezésről a Közgyűlés az ülésén vagy ülésen kívül, valamennyi tag írásos nyilatkozatával dönt.

3.3. Pótbefizetés elrendeléséhez a Közgyűlés egyhangú határozata szükséges.

3.4. A tag vagy tagok csoportja meghatározott feladat elvégzésére, cél teljesítésére, illetve a Szövetség működésével kapcsolatos kötelezettség fedezésének biztosítása érdekében saját, vagy az Elnökség kezdeményezésére a résztvevők egyhangú döntésével a tagdíjon felül pótbefizetést határozhat el.

3.5. Azokra, akik a pótbefizetést megszavazták, a határozat teljesítése kötelező.

3.6. A pótbefizetés összegét a 3.3. szerinti elrendeléstől vagy a 3.4. szerinti elhatározástól számított 15 napon belül kell a Szövetség számlájára átutalni vagy annak házipénztárába befizetni.

4. Önkéntes díjfizetés

 4.1. A szervezet, mely nem tagja a Szövetségnek, de a III/4. pont alapján csatlakozik a Szövetség munkájához, a meghatározott cél vagy feladat fedezésére eseti tagdíj jelleggel önként meghatározott összegű díj befizetését vállalhatja.


VIII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyesülési jogról szóló törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen Alapszabály a Szövetség 1997. március 28-i alakuló közgyűlésén elfogadott, és többször módosított Alapszabályának (legutóbbi módosítás: 2013. május 30. -  a Szövetség 2013. május 30-i közgyűlésén elfogadottaknak megfelelően – a módosítások korrektúrával jelölve), valamint a Fővárosi Bíróság 9. Pk. 60.399/1997/13. számú 2004. március 26-ai és a 14.Pk.60.399/1997/18. számú, 2012. október 5. napján kelt határozataiban jóváhagyottakat tartalmazó változata egységes szerkezetben.


Budapest, 2013. május 30.


Cselovszki Róbert
elnök

go top